extra Logo1

1. Rang / 1. Preis Harder Kulm Ausbau Restaurant, 2015